I. István I. törvénykönyve (1001 körül)
Szemelvények az 1526 elõtti magyar történelem forrásaiból I.
Szerkesztette: Bolla Ilona - Rottler Ferenc
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Kézirat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993, 3-12.

I. István II. törvénykönyve (1030-1038 között)
Szemelvények az 1526 elõtti magyar történelem forrásaiból I.
Szerkesztette: Bolla Ilona - Rottler Ferenc
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Kézirat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993, 14-18.

Szent András és Benedek legendája
Árpád-kori legendák és intelmek
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983, 13-15.

Szent István király kis legendája
Árpád-kori legendák és intelmek
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983, 16-22.

Szent István király nagy legendája
Árpád-kori legendák és intelmek
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983, 23-33.

Szent István legendája Hartvik püspöktõl
Árpád-kori legendák és intelmek
Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1983, 34-53.

Szent István király intelmei Imre herceghez
Árpád-kori legendák és intelmek
Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1983, 54-61.

Szent Imre herceg legendája
Árpád-kori legendák és intelmek
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983, 62-67.

Szent Gellért püspök kis legendája
Árpád-kori legendák és intelmek
Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1983, 68-73.

Szent Gellért püspök nagy legendája
Árpád-kori legendák és intelmek
Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1983, 74-94.

A koronázási palást hexameterei (1031)
Szöveggyûjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor.
Szerkesztette: Madas Edit. Tankönyvkiadó, Budapest 1992, 259.

Halotti beszéd és könyörgés (1192–1195 között)
Egykori feltehetõ olvasat:
Szöveggyûjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor.
Szerkesztette: Madas Edit. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992, 317–318.

Értelmezés:
Benkõ Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvû szövegemlékei.
Budapest, 1980, 47–49, 55–57. alapján.

Példa liturgikus imádságra
A királyért mondott mise könyörgései a Pray-kódexben
Fordította: Szovák Kornél

A pannonhalmi kiváltságlevél szövege 1002-bôl:
Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma 1000 éve I.
Szerk.: Takács István - Szovák Kornél - Monostori Martina.
Pannonhalma, 1996, 81-82.

A veszprémvölgyi monostor görög nyelvû alapítólevele Kálmán király átiratában:

István király görög nyelvû oklevele:
Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai.
Fontes Byzantini historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Árpád descendentium.
Összegyûjtötte, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Moravcsik Gyula.
Budapest 1984, 79-81.

Kálmán király latin nyelvû oklevele:
Érszegi Géza: Szent István görög nyelvû oklevelérôl.
Levéltári Szemle 38 (1988) 3. sz., 8-9.

Péter király kegyetlenkedésérõl
Képes Krónika (1358)
A magyar középkor irodalma
Válogatta: V. Kovács Sándor
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984, 212.

A Tihanyi alapítólevél 1055-bôl

A Tihanyi Alapítólevél. Latin szöveg és utószó: Érszegi Géza.
Tihany, 1993.

A várkonyi találkozó
Képes Krónika
A magyar középkor irodalma
Válogatta: V. Kovács Sándor
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984, 231-232.

A kerlési csata
Képes Krónika
A magyar középkor irodalma
Válogatta: V. Kovács Sándor
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984, 239-242.

VII. Gergely pápa levelei Salamonhoz és Gézához (1074-1075)
VII. Gergely pápa Salamon királyhoz (1074. október 28.)
VII. Gergely pápa Géza herceghez (1075. március 23.)
VII. Gergely pápa levele Géza herceghez (1075. április 14.)
Árpád-kori és Anjou-kori levelek XI-XIV. század
Szerkesztette: Makkai László - Mezey László.4-5-6. sz. levél
Gondolat Kiadó, Budapest, 1960, 88-90.

I. László törvényei
I. László III. dekrétumának tartott törvény
I. László törvénykönyve (1077 körül). Az ún. II. törvénykönyv
Szöveggyûjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához
I. rész 1000-tõl 1526-ig
Szerkesztette: Lederer Emma.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1964, 27-34, 34-38, 38-45. o.

A dömösi összeírás (1138. szeptember 3.)
Bolla Ilona – Rottler Ferenc (szerkesztette):
Szemelvények az 1526 elõtti magyar történelem forrásaiból I.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993, 65–74.

Kálmán törvénykönyve 1100 körül
Az ún. I. törvénykönyv
Bolla Ilona – Rottler Ferenc (szerkesztette):
Szemelvények az 1526 elõtti magyar történelem forrásaiból I.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993, 43–60.

Tudósítások egy Párizsban tanuló magyar diák haláláról 1177-1192. között
István, a párizsi Szent Genovéva apátja III. Béla királyhoz (1177-1192 között)
István, a párizsi Szent Genovéva apátja Bethlehem deák szüleihez (1177-1192 között)
Árpád-kori és Anjou-kori levelek XI-XIV. század
Szerkesztette: Makkai László - Mezey László.28-29. sz. levél
Gondolat Kiadó, Budapest, 1960, 114-115. o.

Imre király levele III. Ince pápához (1199 végén)
Árpád-kori és Anjou-kori levelek XI-XIV. század
Szerkesztette: Makkai László - Mezey László.32. sz. levél
Gondolat Kiadó, Budapest, 1960, 121-123. o.

II. András király levele III. Ince pápához (1214)
Árpád-kori és Anjou-kori levelek XI-XIV. század
Szerkesztette: Makkai László - Mezey László.
36. sz. levél
Gondolat Kiadó, Budapest, 1960, 126-128. o.

Az 1222. évi Aranybulla
Bolla Ilona – Rottler Ferenc (szerkesztette):
Szemelvények az 1526 elõtti magyar történelem forrásaiból I.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993, 90–96.

Az Aranybulla megújítása (1231)
Szöveggyûjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához
I. rész 1000-tõl 1526-ig
Szerkesztette: Lederer Emma.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1964, 73-79. o.

A beregi egyezmény (1233)
Bolla Ilona – Rottler Ferenc (szerkesztette):
Szemelvények az 1526 elõtti magyar történelem forrásaiból I.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993, 116–121.

Rogerius mester siralmas éneke
A tatárjárás emlékezete. Szerkesztette: Katona Tamás.
Magyar Helikon, 1981, 113-119, 129-133.

Beszámolók Julianus útjairól
Jelentés Julianus elsõ útjáról
Jelentés Julianus második útjáról
A tatárjárás emlékezete. Szerkesztette: Katona Tamás.
Magyar Helikon, 1981, 102-108.

Tudósítások a muhi csatáról
Rogerius mester siralmas éneke (részletek)
A tatárjárás emlékezete. Szerkesztette: Katona Tamás.
Magyar Helikon, 1981, 113-119, 129-133.
Spalatói Tamás: A salonai és spalatói fõpapok története
A tatárjárás emlékezete. Szerkesztette: Katona Tamás.
Magyar Helikon, 1981, 172-178.

IV. Béla király levele IV. Konrád német királyhoz (1241)
Árpád-kori és Anjou-kori levelek XI-XIV. század
Szerkesztette: Makkai László - Mezey László.
52. sz. levél
Gondolat Kiadó, Budapest, 1960, 149-150. o.

Magyarok levele a pápának (1242. február 2.)
A tatárjárás emlékezete. Szerkesztette: Katona Tamás.
Magyar Helikon, 1981, 311-313.

V. István király szabadságlevele a gyõri hospesek számára (1271)
Bolla Ilona – Rottler Ferenc (szerkesztette):
Szemelvények az 1526 elõtti magyar történelem forrásaiból I.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993, 136–137.

Timót zágrábi püspök levele a magyarországi fõpapokhoz (1281)
Árpád-kori és Anjou-kori levelek XI-XIV. század
Szerkesztette: Makkai László - Mezey László.103. sz. levél
Gondolat Kiadó, Budapest, 1960, 197-198. o.

A morvamezei csatáról
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai (1283 körül)
A magyar középkor irodalma
Válogatta: V. Kovács Sándor
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984, 154-156.

IV. László I. törvénye (Buda, 1279. június 23.)
Bolla Ilona – Rottler Ferenc (szerkesztette):
Szemelvények az 1526 elõtti magyar történelem forrásaiból I.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993, 141–144.

Lodomér esztergomi érsek levele IV. Miklós pápához (1288. május 8.)
Árpád-kori és Anjou-kori levelek XI-XIV. század
Szerkesztette: Makkai László - Mezey László.106. sz. levél
Gondolat Kiadó, Budapest, 1960, 200-210. o.

IV. Béla és fiai törvénye (1267)
Bolla Ilona – Rottler Ferenc (szerkesztette):
Szemelvények az 1526 elõtti magyar történelem forrásaiból I.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993, 129–132.

III. András törvényei (1290-1291 és 1298)
A III. András-kori I. törvény (1290–1291)
A III. András-kori II. törvény (1298)
Bolla Ilona – Rottler Ferenc (szerkesztette):
Szemelvények az 1526 elõtti magyar történelem forrásaiból I.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993, 149–158, 162–181.